Обучение

Възпитателна и образователна дейност

Възпитателната и образователна дейност в ДГ „Косе Босе ”, се провежда по утвърдени програми, в съответствие с указания от МОН и спазвайки единните държавни образователни изисквания.
Цялостната дейност е отразена в годишен план на ДГ „ Косе Босе“, който се приема от Педагогическия съвет, на заседание не по-късно от края на месец септември.
В началото на учебната година се изработва седмична програма за провеждане на учебните ситуации, която е подчинена на ритмично редуване на умствена и физическа дейност.

 

 

Педагогически услуги

  • Чуждоезиково обучение: - английски език-допълнително заплащане
  • Спорт: Футбол – допълнително заплащане
  • Изкуство: Танци- допълнително заплащане

 

 

 

Стратегия

СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА №198 „КОСЕ БОСЕ”
ЗА ПЕРИОДА  2016 – 2020 година

 

Стратегията определя  актуалните цели и перспективи в развитието на ДГ № 198 „Косе Босе” за периода 2016 – 2020 година. Тя се основава на принципите на ЗПУО,  държавните образователни стандарти и други нормативни документи на МОН, които имат отношение към предучилищното образование, международни и европейски документи, ратифицирани от България, отнасящи се до правата на детето и образованието, стратегията на Столична община за развитие на образованието и спецификата на детската градина.
Настоящата стратегия цели развитието на ДГ № 198 „Косе Босе” в унисон с европейските образователни стандарти  и програмната система на детската градина. Изграждане облика и като място за среща на минало, настояще и бъдеще.  Упражняване и обогатяване опита на детето за реално участие в заобикалящата го среда. Стимулиране способността на учителя за работа с постоянно променяща се информация и нагласи за учене през целия живот.

 

Вижте цялата стратегия ТУК