Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Екипът на ДГ № 198 „Косе Босе“ работи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност 1:  Допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие, съгласно Наредбата за приобщаващо образование, Наредба № 5/03.06.2016г. за
предучилищно образование, Наредба № 6/11.08.2016г. за усвояването на българския книжовен
език.

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална
подкрепа на деца чрез осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически
персонал, осгуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

Дейност 3: Осъществяване на обучения за педагогическите и непедагогическите
специалисти.