• Правилник за дейността на Дг 198 “Косе-Босе” виж
 • Етичен кодекс виж
 • Годишен план виж
 • Стратегия за развитие на детската градина 2020-2024 виж
 • План за изп.стратегия 2021-2024 виж
 • Програма превенция ранно напускане виж
 • Програма за деца от уязвими групи виж
 • Програмна система виж
 • Мерки качество виж
 • План за действие по БДП виж
 • Равни възможности виж
 • Годишен план за работата на ЕПЛР 23 и 24 виж