logo_ppo
Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „наука и  образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. В рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

  • Дейност 1. Разработване и прилагане на модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици.
  • Дейност 2. Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.
  • Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие.
  • Дейност 4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата по проекта.
  • Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта чрез осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и от други специалисти, в т.ч. помощници на учителя, в детските градини.