BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ДГ № 198 „Косе Босе“ продължава да разширява приобщаващата си дейност с помощтта на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.