BG05SFPR0011.003-0001 „Силен старт”

Със стартирането на проект BG05SFPR0011.003-0001 „Силен старт” с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по Програма „Образование” 2021-2027 г., ДГ № 198 „Косе Босе“ продължава да надгражда работата с деца със специални образователни потребности, деца в риск и с изявени дарби. Приобщаващата политика на детското заведение, с подкрепата на проекта включва наемане на допълнителен педагогически и непедагогически персонал. На фокус е работата с родители и ранното детско развитие, включително яслените групи.